\
Rączna

Kraków, 31 marca 2021 r.

Szanowni Państwo Mieszkańcy miejscowości Rączna
Reprezentowani przez:
Bogusław Sroka

W dniu 1 lutego 2021 r., działając w imieniu swoim i mieszkańców m. Rączna, stanowczo sprzeciwiających się realizacji zadania budowy przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki na terenie Powiatu Krakowskiego, przekazał Pan m.in. do Zarządu Powiatu w Krakowie, Starosty Krakowskiego i Rady Powiatu w Krakowie petycję Mieszkańców miejscowości Rączna, w której wnoszą Państwo o jej rozpatrzenie w granicach i zakresie kompetencji każdego z organów. Spośród postulatów przedstawionych w petycji w zakresie zadań i kompetencji Zarządu Powiatu w Krakowie znajdują się żądania:

  1. zaprzestania planowanej inwestycji - budowy przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w m. Jeziorzany wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej Gminę Skawina i Gminę Liszki na terenie Powiatu Krakowskiego,
  2. transparentności i bieżącego informowania mieszkańców Gminy Liszki za pośrednictwem strony internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej o stanie planowanej inwestycji.

Starosta Krakowski, jako Przewodniczący Zarządu Powiatu w Krakowie, skierował Państwa petycję pod obrady Zarządu Powiatu w Krakowie, jako organu właściwego do rozpatrzenia.

W odpowiedzi na przedmiotową korespondencję Zarząd Powiatu w Krakowie zawiadamia1, iż postanowił uwzględnić żądanie drugie dotyczące informowania mieszkańców inwestycji, zaś pierwszego z wymienionych żądań nie uwzględnia się.

 

UZASADNIENIE

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań kompetencji adresata petycji.

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.3 Jego status jako organu wykonawczego został określony w art. 32 usp poprzez wskazanie jego zasadniczych zadań. Zarząd wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Zarząd Powiatu w Krakowie podtrzymał stanowisko skierowane w piśmie do Wójta Gminy Liszki z dnia 27 lipca 2020 r., w którym został on poinformowany, że obecnie zrealizowany zostanie tylko i wyłącznie obiekt mostu wraz z niezbędnym połączeniem
drogowym, do najbliżej położonych dróg publicznych w rejonie projektowanego mostu. Wstępne ustalenia pomiędzy Powiatem Krakowskim, a Wójtem Gminy Liszki zakładają, że przebieg nowych dróg łączących projektowany obiekt mostowy z drogami publicznymi wyższej kategorii (DW780) będzie w realizacji projektowej zadaniem własnym Gminy Liszki przy możliwym wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

W odniesieniu do obaw mieszkańców związanych z pogorszeniem się bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i możliwością powstawania zatorów na skrzyżowaniach, Zarząd Powiatu w Krakowie pragnie wyjaśnić następujące kwestie. Po wybudowaniu przeprawy mostowej, jak również w perspektywie, po rozbudowaniu odcinków dróg łączących nową lokalizację mostu z drogami publicznymi zwiększy się bezpieczeństwo zarówno uczestników ruchu pieszego jak i uczestników ruchu kołowego. Realizacja przedsięwzięcia przy założeniu docelowego wykonania nowych odcinków dróg będących w realizacji po stronie Gminie Liszki, przejmie ruch tranzytowy generowany przez budowę mostu. Korytarz dla ruchu docelowego będzie znacznie bezpieczniejszy i krótszy niż dotychczas, co z pewnością przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Gminy Liszki.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Krakowie podkreśla, że aktualny wariant realizacji zadania i wskazana lokalizacja są optymalne pod każdym względem i zgodne ze strategią rozwoju zarówno Powiatu Krakowskiego jak i Gminy Liszki. Powiat Krakowski kieruje się dobrem mieszkańców, zaspokajaniem ich potrzeb w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa drogowego, a także wykonywaniem inwestycji w zakresie szeroko pojętego rozwoju Gminy Liszki i Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Ponadto Zarząd Powiatu w Krakowie w celu zaspokojenia potrzeby informowania o planowanej inwestycji mieszkańców, polecił Zarządowi Dróg Powiatu Krakowskiego publikowanie bieżących informacji o realizowanej inwestycji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Starosta Krakowski
Wojciech Pałka

Realizacja: Piotr Lach | Gmina Liszki