Rączna
= menu

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączna, w gminie Liszki - umorzenie postępowania administracyjnego - zdjęcie nr 1

Liszki, dnia 15 czerwca 2022 r.

ROŚ.6220.13.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tekst jednolity) w związku z art. 86d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Wójt Gminy Liszki w całości umarza postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączna, w gminie Liszki”, prowadzone na wniosek z dnia 09 października 2020 r. Spółki LIKOM Spółka z o.o. z siedzibą ul. Mały Rynek 36, 32-060 Liszki, działającej przez pełnomocnika: XXXXXXXXXXXXXXX w związku ze złożonym w dniu 08.06.2022 r. wnioskiem inwestora o umorzenie przedmiotowego postępowania.

UZASADNIENIE

Dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączna, w gminie Liszki, Wójt Gminy Liszki zawiadomieniem z dnia 04.09.2020 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ prowadzący powyższe postępowanie, przeprowadzając analizę zamierzenia inwestycyjnego szczegółowo opisanego w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, zakwalifikował go jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt 81, jako – sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem

  1. przebudowy tych sieci metodą bezywkopową,
  2. sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
  3. przyłączy do budynków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

W ramach prowadzonego postępowania Wójt Gminy Liszki zwrócił się do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie i Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na wniosek Inwestora z dnia 09.10.2020 r. przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone Postanowieniem znak ROŚ.6220.13.2020 z dnia 06.11.2020 r.

W dniu 08.06.2022 r. Inwestor działający przez pełnomocnika XXXXXXXXXXXXX złożył wniosek o umorzenie przedmiotowego postępowania. Po przeprowadzeniu analizy złożonego wniosku należy stwierdzić, iż umorzenie tego postępowania nie zagraża interesowi społecznemu.

Odnosząc się do art. 86d ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ „organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia: 2) umarza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu”, orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Wójta Gminy Liszki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Mgr Paweł Miś
Wójt Gminy Liszki

 

Otrzymują:

  1. LIKOM Spółka z o.o. z siedzibą ul. Mały Rynek 26, 32-060 Liszki, przez pełnomocnika XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
  2. Strony postępowania przez tablicę ogłoszeń sołectwa Rączna i Urzędu Gminy Liszki – art. 49 kpa;
  3. BIP Gminy Liszki;
  4. ROŚ. a/a.

Sporządził: insp. Wioletta Figuła ref. Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 122576546.

 

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków;
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków;
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie ul. Piłsudzkiego 22, 31-109 Kraków.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączna, w gminie Liszki - umorzenie postępowania administracyjnego - zdjęcie nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączna, w gminie Liszki - umorzenie postępowania administracyjnego - zdjęcie nr 2

 

Źródło:

Realizacja: Piotr Lach