Rączna
= menu

Data publikacji: 2022-09-20 


 

 

 

Liszki, dnia 20.09.2022 r.

Znak sprawy: IN.271.10.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Rącznej, Gmina Liszki – etap I”.

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

FTInżynieria Sp. z o.o. Włostowice 44A, 32-130 Koszyce

Cena oferty brutto: 6.888.046,95 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych 95/100).

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzi wobec niego podstawa do wykluczenia z udziału z postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia.

2. Informacje i zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw (firm) i adresów Wykonawców oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert.

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto/ Liczba punktów

Okres gwarancji i rękojmi/ Liczba punktów

Łączna liczba

punktów

1.

REM – BUD Progres  Antoni Rosek

Rączna 42, 32-060 Liszki

               

7.429.000,33 zł

55,63 pkt
na 60,00 pkt

60 m-cy

40,00 pkt
na 40,00 pkt

95,63, pkt na 100,00 pkt

2.

Lider: STAMBUD Sp. z o.o.

ul .Św. Wojciecha 89,

32-085 Modlnica

Partner: 2K – Budownictwo

Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Św. Wojciecha 89,

32-085 Modlnica

8.372.095,88 zł

49,36 pkt

na 60,00 pkt

 

60 m-cy

40,00 pkt

na 40.00 pkt

 

89,36 pkt na 100,00 pkt

3.

Paweł Oleksy Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „OLEXBUD”

ul. Kąty 95

32-862 Porąbka Iwkowska

8.588.207,18 zł

48,12 pkt na

60,00 pkt

60 m-cy

40,00 pkt

na 40,00 pkt

88,12 pkt na 100,00 pkt

4.

FTInzynieria Sp. z o.o.

Włostowice 44A

32-130 Koszyce

6.888.046,95 zł

60,00 pkt na

60,00 pkt

60 m-cy

40,00 pkt

na 40,00 pkt

100,00 pkt na 100,00 pkt

5.

Przedsiębiorstwo Budowlane SIKORA Wojciech Sikora

os. Niwa 103 A, 34-400 Nowy Targ

 

8.640.377,96 zł

47,83 pkt na

60,00 pkt

60 m-cy

40,00 pkt

na 40,00 pkt

87,83 pkt na 100,00 pkt

6.

P.M. ELEKTROMAX

Piotr Moroński

Raciborowice, ul. Pod Akcjami 6

32-091 Michałowice

 

8.089.064,07 zł

51,09 pkt na

60,00 pkt

60 m-cy

40,00 pkt

na 40,00 pkt

91,09 pkt na 100,00 pkt

 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Rącznej, Gmina Liszki – etap I” z firmą FTInżynieria Sp. z o.o. z siedzibą 32-130 Koszyce, Włostowice 44A zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zastępca Wójta Gminy Liszki

Maciej Gędłek

/podpis elektroniczny/

 

 

 

 

 

Sporządzono:

1 egz. - A/a.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

Źródło: bip.malopolska.pl