Rączna
= menu

W dniu 09.11.2022 r. Rada Gminy Liszki podjęła Uchwałę nr XLII/634/2022 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty. Poniżej wysokość opłaty, która będzie obowiązywała od 01.01.2023 r.:

  • 37,00 zł miesięcznie od mieszkańca,
  • 148,00 zł opłata podwyższona, w przypadku niewypełniania przez mieszkańca obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące w których nie wypełniono obowiązku segregacji,
  • 206,00 zł ryczałtowo za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe,
  • 824,00 zł opłata podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Uwaga!

  • zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
  • nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i chęci skorzystania z ulgi w opłacie za odpady (w 2023 roku ulga wynosi 2,00 zł od osoby).
  • skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie funkcjonował raz w miesiącu w drugą sobotę, na działce nr 629/3 w Kaszowie- zajezdnia autobusowa obok SP nr 1)
  • od miesiąca kwietnia do października odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych będzie odbywał się dwa razy w miesiącu
  • harmonogramy dostępne są na stronie internetowej www.liszki.pl. PW MIKI zleciło Poczcie Polskiej dostarczenie wersji papierowej do każdej nieruchomości.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Źródło: www.liszki.pl