Rączna
= menu

Wójt Gminy Liszki informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb)  oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, należy udokumentowanie korzystania z usług firm posiadających stosowne zezwolenie w tym zakresie przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Wymagania te wynikają z art.6 ust.1 w/w ustawy.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Liszki wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, proszony jest o wypełnienie zgłoszenia oraz dołączenie kserokopii zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych i dowodów uiszczenia opłat za usługę wywozu nieczystości. Rachunki i faktury za wywóz nieczystości ciekłych należy przechowywać przez okres 3 lat.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie, wraz z kserokopią zawartej umowy i dowodami uiszczenia opłat za odbiór nieczystości ciekłych, należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy Liszki, ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój 101 (wejście od strony drogi wojewódzkiej).

Informujemy, że w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, będą przeprowadzane kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.

UWAGA!!

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.

Załącznik:
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych

 

Źródło: www.liszki.pl

Odwiedź stronę: Piotr Lach