Rączna
= menu

W kwietniu szóstoklasiści z całego kraju pisali test, sprawdzający ich umiejętności, zdobyte podczas nauki w szkole podstawowej. Egzamin kończy ten etap szkolnej edukacji i jest dla uczniów obowiązkowy, jednak wyniki mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszyscy uczniowie w Polsce piszą taki sam test przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, który sprawdza wiedzę uczniów z zakresu języka polskiego, historii, przyrody, umiejętności matematycznych oraz korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

Sprawdzianu nie można nie zdać. Jego wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie jest brany pod uwagę przy rekrutacji do gimnazjum. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

Wynik testu stanowi dla pedagogów źródło wiedzy o postępach uczniów w nauce i kwalifikacjach nauczycieli. Uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Dodatkowo wynik testu podawany jest w skali staninowej. Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników (1 – najniższy, 9 najwyższy). Centralna Komisja Egzaminacyjna zbiera wyniki ze wszystkich szkół i wykreśla histogram, dzieli go na 9 części otrzymując rozkład statninowy. Dzięki temu otrzymuje progi punktowe po przekroczeniu, których uczeń klasyfikowany jest do danej staniny. Jeżeli egzamin w danym roku był łatwy punkty w tej skali będą wyższe.

Test szóstoklasistów sprawdzany jest przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze są kodowane, a sprawdzający nie wiedzą czyje prace sprawdzają. Wyniki w formie zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu. Komisja przekazuje także szkołom średnie wyniki uzyskane przez uczniów poszczególnych placówek oświatowych.

Średnia ilość punktów uzyskana podczas testu umiejętności pisanego przez uczniów klas szóstych poszczególnych szkół podstawowych w Gminie Liszki w latach 2002-2013
Nazwa szkoły 2013 r. 2012 r. 2011 r. 2010 r. 2009 r. 2008 r. 2007 r. 2006 r. 2005 r. 2004 r. 2003 r. 2002 r.
Cholerzyn z filią w Mnikowie 26,67 23,74 26,31 27,65 25,96 27,24 28,28 23,5 31,52 24,53 30,38 31,91
skala staninowa 7 6 6 7 8 6 7 4 7 5 7 7
Czułów 24,00 31,43 28,00 26,70 22,33 27,90 27,44 27,67 33,56 26,55 28,58 29,83
skala staninowa 5 9 7 7 5 7 6 7 8 6 5 5
Jeziorzany 25,50 23,50 27,35 25,36 20,59 23,4 25,22 26,37 29,05 25,27 28,44 28,96
skala staninowa 6 6 7 6 4 4 4 6 5 5 5 5
nr 1 Kaszów 28,93 23,64 25,05 23,00 23,81 25,04 27,06 23,78 33,00 27,28 29,71 30,12
skala staninowa 8 6 5 4 6 5 6 4 8 7 6 6
nr 2 Kaszów 26,27 22,45 22,71 24,54 24,18 25,57 24,5 25,85 29,40 26,13 28,29 29,62
skala staninowa 7 5 7 5 7 5 4 6 5 6 5 5
Kryspinów 30,89 23,07 30,24 30,92 24,37 28,62 34,00 35,13 33,21 31,53 32,14 32,45
skala staninowa 9 6 9 9 7 7 9 9 8 9 8 7
Liszki 24,22 23,56 26,2 25,27 23,86 25,5 27,15 26,00 31,31 25,42 28,46 29,83
skala staninowa 5 6 6 6 6 5 6 6 7 5 5 5
Morawica 30,0 26,27 29,37 26,68 26,33 28,09 21,95 23,85 31,88 25,63 29,09 33,66
skala staninowa 8 8 8 7 8 7 2 4 7 5 6 8
Piekary 28,62 22,35 26,42 29,73 22,12 26,71 29,0 26,8 34,82 25,36 31,28 30,5
skala staninowa 8 5 6 8 5 6 7 6 9 5 7 6
Rączna 21,12 25,68 27,44 27,05 23,78 27,42 28,76 26,26 31,2 24,12 29,71 29,55
skala staninowa 3 7 7 7 6 6 7 6 7 4 6 5

Artykuł pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt.: "Ziemia Lisiecka".