Rączna
= menu

Rada Gminy Liszki uchwaliła budżet Gminy Liszki na 2014 rok. Dochody budżetu gminy wyniosą 45.816.030 złotych, a wydatki 50.333.759 złotych. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.517.729 złotych, który pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu. W bieżącym roku zaplanowano spłatę 5.090.000 złotych zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczki. Wydatki majątkowe na tegoroczne inwestycje wyniosą 13.253.900 zł.

Najważniejsze źródła tegorocznych dochodów budżetu gminy to m.in. subwencja oświatowa w kwocie 12.365.599 złotych oraz subwencja wyrównawcza w wysokości 2.858.311 złotych. Wpływy z różnych podatków wyniosą: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10.145.220 złotych; podatek od nieruchomości od osób prawnych - 3.600.000 złotych; podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1.000.000 złotych; podatek rolny - 1.030.000 złotych; podatek od środków transportowych - 260.000 złotych; wpływy z opłaty targowej w Liszkach - 110.000 złotych; podatek od czynności cywilno-prawnych - 630.000 złotych. Wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę gruntów i lokali zaplanowano na poziomie 1.500.000 złotych.

W 2014 roku dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące świadczeń rodzinnych, wyniesie 2.869.483 złotych, a na zadania z zakresu opieki społecznej - 2.873.400 złotych.

W bieżącym roku Gmina Liszki otrzyma wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej na: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w gminie Liszki” w kwocie 4.000.000 złotych, na budowę szatni sportowej w Ściejowicach – 150.000 złotych oraz w Piekarach – 144.000 złotych.

Jedną z największych pozycji po stronie tegorocznych wydatków budżetowych Gminy Liszki będzie realizacja zadań inwestycyjnych – 13.253.900 złotych.

Prowadzenie zadań z zakresu oświaty i wychowania kosztować będzie 19.617.900. Koszty utrzymania szkół podstawowych wyniosą 10.503.100, gimnazjów – 4.896.900 złotych, oddziałów przedszkolnych w szkołach - 1.114.600_złotych, koszty dowożenia uczniów do różnych szkół - 392.000 złotych. Na dotacje do przedszkoli publicznych i niepublicznych zarezerwowano 1.672.500 złotych, a na dotację na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zabierzowie 54.000 złotych.

Na zadania z zakresu opieki społecznej Gmina Liszki wyda 4.341.757 złotych, a na gminną administrację - 4.921.602 złotych. Oświetlenie ulic, placów i dróg w 2014 roku kosztować ma 1.160.000 złotych (w tym zakup energii elektrycznej - 870.000 złotych). Tegoroczna dotacja do usług przewozowych MPK wyniesie 1.600.000 złotych. Całoroczna działalność Gminnej Biblioteki publicznej kosztować będzie 165.500 złotych, a na całoroczne wsparcie działalności OSP na terenie Gminy zaplanowano 544.000 złotych. Koszty gospodarki odpadami (odbiór śmieci) wyniosą 1.383.400 złotych.

Inne ważne tegoroczne wydatki budżetowe to m. in.: zimowe utrzymanie dróg gminnych - 150.000 złotych; remont nawierzchni asfaltowych - 120.000 złotych; rezerwa celowa do dyspozycji sołectw - 497.800 złotych; dotacje celowe na zadania przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom - 220.000 złotych; dotacja dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych - 80.000 złotych.

(TAŁ)

Artykuł pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt.: "Ziemia Lisiecka".