Rączna
= menu

 W tegorocznym budżecie Gminy Liszki gminny samorząd przeznaczył ponad 13 milionów złotych na realizacje zadań inwestycyjnych. W bieżącym roku Gmina Liszki otrzyma wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej na: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w gminie Liszki” w kwocie 4.000.000 złotych, na budowę szatni sportowej w Ściejowicach – 150.000 złotych oraz Piekarach – 144.000 złotych.

 
Planowane wydatki w złotych na inwestycje w 2014 roku
rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie 132.000
połączenie wodociągu Mników 50.000
budowa zbiorników wodnych w Czułowie i Rącznej 300.000
budowa suchego zbiornika w Piekarach 7.700
projekt połączenia wodociągu Mników-Morawica 11.100
projekt budowy wodociągu i kanalizacji w Liszkach (środki wsi) 6.500
projekt wodociągu Czułów-Baczyn 24.000
remonty peronów przystankowych 10.000
wiata przystankowa w Baczynie 5.000
wiata przystankowa Jeziorzany 6.000
remont peronów przystankowych w Budzyniu (środki wsi) 8.500
   
Drogi publiczne wojewódzkie
dotacja na budowę ronda w Kryspinowie 80.000
dotacja na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej 780 w Kaszowie i Kryspinowie 450.000
dotacja na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej 780 w Kaszowie (środki wsi) 54.000
projekt chodnika w Kryspinowie droga wojewódzka 780 (środki wsi) 14.600
projekt chodnika Kryspinów-Budzyń droga wojewódzka 780 (środki wsi) 20.000
projekt chodnika w Kaszowie droga wojewódzka 780 (środki wsi) 16.000
   
Drogi publiczne powiatowe
dotacja na remont drogi powiatowej Piekary-Liszki 250.000
dotacja na remont drogi powiatowej w Baczynie 50.000
projekt chodnika przy drodze powiatowej w Morawicy 25.000
projekt wjazdu z drogi gminnej na powiatową w Kaszowie 3.500
projekt chodnika przy drodze powiatowej w Morawicy (środki wsi) 20.000
projekt mostu przy drodze powiatowej w Piekarach 65.000
projekt chodnika przy drodze powiatowej w Chrosnej (środki wsi) 62.100
budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chrosnej (środki wsi) 50.000
budowa drogi powiatowej w Rącznej (środki wsi) 30.000
projekt chodnika przy drodze powiatowej w Chrosnej 19.400
remont drogi powiatowej w Chrosnej 100.000
   
Drogi publiczne gminne
asfaltowanie dróg gminnych 300.000
odwodnienie drogi w Morawicy (środki wsi) 140.000
odwodnienie drogi w Kryspinowie 80.000
budowa chodnika wraz z odwodnieniem i nawierzchnią asfaltową w Mnikowie 300.000
projekt odwodnienia drogi gminnej w Kryspinowie 8.700
projekt odwodnienia drogi w Kryspinowie (środki wsi) 11.000
projekt zjazdu w Budzyniu 3.500
projekt przebudowy mostu i przepustu w Ściejowicach 50.000
odwodnienie drogi w Morawicy (środki wsi) 30.000
budowa drogi w Budzyniu (środki wsi) 50.000
budowa drogi w Budzyniu (środki wsi) 8.000
budowa drogi w Cholerzynie (środki wsi) 35.000
remont drogi w Morawicy 30.000
remont drogi gminnej w Morawicy 60.000
asfaltowanie dróg w Rącznej 100.000
wykup gruntów pod inwestycje 50.000
remont budynku administracyjnego nr 94 90.000
remont budynku administracyjnego nr 230 120.000
remont budynku nr Liszki 206 20.000
zakup sprzętu komputerowego i serwera 53.200
dotacja na zakup samochodu dla policji 16.500
remont OSP Piekary wraz z przebudową poddasza na cele szatni sportowej 234.000
zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kaszów (środki wsi) 40.000
budowa ogrodzenia Szkoła Podstawowa w Rącznej 25.000
remont Szkoły Podstawowej w Morawicy Pałac - kotłownia 60.000
projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kryspinowie 80.000
odwodnienie Szkoła Podstawowa Czułów 50.000
rozbudowa Zespołu Szkół w Liszkach 546.900
remont Gimnazjum w Mnikowie 75.000
budowa kanalizacji Kaszów 3.100.000
budowa kanalizacji Mników 1.900.000
budowa kanalizacji Morawica-Chrosna 2.505.000
nadzór nad robotami kanalizacyjnymi i przy budowie oczyszczalni 145.100
jednostka Realizująca Projekt - JRP 174.100
promocja 18.600
budowa kanalizacji w Czułowie 200.000
koncepcja budowy kanalizacji wsi Ściejowice, Rączna, Jeziorzany 200.000
budowa oświetlenia ulicznego w Rącznej 26.100
budowa oświetlenia ulicznego w Morawicy 7.100
budowa oświetlenia ulicznego w Baczynie 33.800
budowa oświetlenia ulicznego w Jeziorzanach 5.200
budowa oświetlenia ulicznego w Budzyniu 161.100
budowa oświetlenia ulicznego w Kaszowie 3.200
budowa oświetlenia ulicznego w Ściejowicach 26.900
budowa oświetlenia ulicznego w Czułowie 9.800
budowa oświetlenia ulicznego w Kryspinowie 2.900
budowa oświetlenia ulicznego w Chrosnej 1.300
budowa oświetlenia ulicznego w Mnikowie 12.600
remont Domu Ludowego w Budzyniu (środki wsi) 22.400
budowa szatni sportowej w Kaszowie (środki wsi) 19.500
budowa szatni sportowej w Kaszowie (środki wsi) 77.000

Artykuł pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt.: "Ziemia Lisiecka".