Rączna
= menu

Rada Gminy Liszki (VI kadencji) uchwaliła wysokość stawek podatków od nieruchomości na terenie gminy Liszki obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku. Stawki podatku od nieruchomości wzrosły o 2% w stosunku do poprzednio obowiązujących (w latach 2013-2014 były takie same). Podatek od środków transportu pozostał na niezmienionym poziomie od 2012 roku.

 

Rada Gminy Liszki zwolniła od podatku od nieruchomości na terenie gminy Liszki grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na: prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; prowadzenie nieodpłatnej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu z wyłączeniem zajętych, wydzierżawionych lub wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; prowadzenie obsługi ekonomiczno-administracyjnej w zakresie oświaty; gromadzenie materiałów bibliotecznych; prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, z wyłączeniem zajętych, wydzierżawionych lub wynajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnione z podatku od nieruchomości będą także sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami kanalizacyjnymi i wodociągowymi służące zbiorowemu odprowadzeniu ścieków oraz oczyszczanie ścieków z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków. Kolejne zwolnienie dotyczy gruntów i budynków stanowiących mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

Rada Gminy zwolniła z podatku rolnego grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony pożarowej oraz nieodpłatnej działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość rocznych stawek podatków od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,61 zł od m2 powierzchni
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,42 zł od 1 ha powierzchni
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,11 zł od 1 m2 powierzchni
 
Wysokość rocznych stawek podatków od budynków lub ich części:
mieszkalnych 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
wykorzystywanych na garaże związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego 10,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu 6,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
użytkowanych na prowadzenie działalności artystycznej 5,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług agroturystycznych 5,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług turystyczno-sportowych 5,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 2,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
od budowli 2% ich wartości

Artykuł pochodzi z czasopisma Gminy Liszki pt.: "Ziemia Lisiecka".

Odwiedź stronę: Piotr Lach