Rączna

Rączna
Blog Fotoblog Kontakt
Blog Fotoblog Kontakt

Rączna, dnia 24 stycznia 2021 roku

Osoba reprezentująca:
Bogusław Sroka
Rączna, 32-060 Liszki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo
Prezes Rady Ministrów
Rada Ministrów
Wojewoda Małopolski
Starosta Krakowski
Zarząd Powiatu Krakowskiego
Rada Powiatu Krakowskiego
Wójt Gminy Liszki
Rada Gminy Liszki

P E T Y C J A

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) działając w trosce o nasze wspólne dobro oraz w interesie publicznym, my niżej podpisani mieszkańcy Rącznej, wyrażamy stanowczy sprzeciw dla realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej w miejscowości Jeziorzany-Kopanka wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej gminę Skawina i gminę Liszki na terenie powiatu krakowskiego w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Most ma być wybudowany w najwyższej klasie obciążenia taborem samochodowym, czyli wytrzymały na obciążenie pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021. Ruch drogowy zostanie skierowany na drogi powiatowe nr 2179K, nr 2181K (tzw. drogę Wołowską), nr 2182K (drogę przez przysiółek Powieszon).

 

Wprawdzie most będzie dawał nam możliwość połączenia ze Skawiną, to przeciwko jego budowie przemawiają następujące względy:

 1. Ruch samochodów ciężarowych, TIR-ów oraz samochodów osobowych zostanie skierowany przez naszą miejscowość przez drogi powiatowe o nr 2179K (centrum Rącznej), nr 2182K (przez przysiółek Rączna-Powieszon) oraz nr 2181K (przez przysiółek Rączna-Podlas-Dzikowiec) co spowoduje bardzo duże natężenie ruchu, a przez to negatywnie wpłynie na nasze środowisko w którym żyjemy. Szczególnym zagrożeniem będzie wzrost ponadnormatywnego hałasu drogowego, drgań (wibracji), zanieczyszczenie powietrza oraz gleby związkami chemicznymi pochodzącymi ze spalin. Będzie miało
  to negatywny wpływ na nasze zdrowie, wypoczynek, naukę oraz aktywność zawodową.
 2. Skierowanie ruchu pojazdów ciężkich w perspektywie czasu będzie skutkować pękaniem budynków położonych przy głównych drogach. Należy przypuszczać, że w miarę popularności mostu – jako alternatywy objazdu Skawiny – nastąpi rozbudowa dróg powiatowych poprzez ich poszerzenie kosztem zajęcia części działek i zbliżenia dróg do domów. Ponadto spadną w naszej miejscowości ceny działek, gdyż nikt nie będzie chciał się przy tak ruchliwych drogach budować. Ponadto zwiększony ruch drogowy będzie zniechęcał potencjalnych inwestorów do budowy domów jednorodzinnych. To zaś
  w perspektywie czasu ujemnie wpłynie na wysokość danin publicznych wpływających do Gminy Liszki.
 3. Budowa mostu spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych, zwłaszcza dla uczęszczających do szkoły dzieci. W naszej miejscowości, w znacznej jej części nie ma chodników, a te, które istnieją, nie gwarantują dla ruchu pieszego należytego bezpieczeństwa przed samochodami ciężarowymi. Prawdopodobnie zwiększy się ilość wypadków oraz kolizji drogowych, w tym z udziałem rowerzystów, którzy chętnie korzystają z naszej miejscowości. Przy drodze powiatowej nr 2181K znajduje się las, który stanowi miejsce rekreacyjne mieszkańców. Droga ta stanowi główny ciąg dla spacerowiczów do tego miejsca. Przy drodze nr 2181K oraz 2182K  brak jest chodników.
 4. Drogi powiatowe nr 2179K, 2181K oraz 2182K nie są przystosowane do obciążenia ruchem samochodami ciężarowymi. Nie odpowiadają wymaganym parametrom technicznym. Wybudowano je w czynie społecznym w latach 60-70-tych na podbudowie, która nie wytrzyma obciążenia. Pod drogami znajdują się przepusty drogowe nie przystosowane do tak ciężkiego ruchu.
 5. Wkład naszej Gminy do budowy mostu szacowany jest na aż 5 milionów złotych. Tymczasem brakuje funduszy na budowę chodników, na naprawę dróg lokalnych, oświetlenie uliczne, wiaty przystankowe. Brak jest ścieżek rowerowych, brak jest kanalizacji. Tym bardziej budzi nasze zdziwienie, że Gmina Liszki zamierza przeznaczyć na tę inwestycję tak ogromne pieniądze. Naszym zdaniem, władze publiczne w pierwszej kolejności mają obowiązek zaspokoić podstawowe i pilne potrzeby mieszkańców. Tymczasem nasza gmina została pominięta w podziale środków dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.
 6. Miasto Skawina zyska na budowie mostu, ponieważ umożliwi jej odciążenie od ruchu drogowego i rozładowanie korków, co wynika jednoznacznie z posiadanych przez nas informacji i co jest w naszej ocenie głównym celem budowy mostu realizowanym pod pozorem rzekomego rozwoju regionu, w tym gminy Liszki. Miasto Skawina ze swojego obszaru gospodarczego, parku technologicznego i inwestycyjnego uwolni ruch pojazdów ciężarowych na Śląsk przez most i dalej drogami powiatowymi nr 2179K, nr 2182K oraz nr 2181K przez naszą miejscowość na drogę wojewódzką nr 780 biegnąca przez Liszki, Czernichów. Tymczasem nasza gmina Liszki, a zwłaszcza nasza miejscowość nie uzyska z tego tytułu żadnych korzyści. Staniemy się obwodnicą Skawiny z czym nie możemy się zgodzić.
 7. Przez zwiększenie ruchu drogowego powstaną zatory na głównych skrzyżowaniach i zwiększy się czas dojazdu naszych mieszkańców do i z pracy, szkoły, uczelni i innych miejsc kosztem naszego wolnego czasu.
 8. Publiczne środki na tę inwestycję w naszej ocenie zostały przyznane niesłusznie
  i niezgodnie z wytycznymi Programu Mosty dla Regionów. Zgodnie z założeniami Programu Mosty dla Regionów istotą realizacji postanowień tego programu jest odpowiedzialny rozwój czyli włączenie w procesy rozwojowe obszarów, których potencjał był do tej pory niedostatecznie wykorzystywany z powodu braku dostępności komunikacyjnej i transportowej, która ma niekorzystny wpływ na ich perspektywy rozwoju. Tymczasem pomiędzy gminą Liszki i gminą Skawina istnieje doskonałe połączenie komunikacyjne i transportowe. Realizowane jest ono za pomocą węzła komunikacyjnego w Piekarach i przeprawy mostowej na autostradzie A4 znajdującej się na terenie gminy Liszki (por. granice gminy https://sip.gison.pl/liszki). Mieszkańcy gmin z sukcesem korzystają z tego rozwiązania i jest ono bardzo korzystne i wystarczające. Nie stwierdzono, aby z powodu braku przeprawy mostowej w Jeziorzanach, gmina Liszki czy też gmina Skawina gorzej się rozwijały gospodarczo, czy też występowało zjawisko pogorszenia dostępności do rynku pracy i usług publicznych (oświaty, służby zdrowia, kultury).
 9. We wniosku o dofinansowanie inwestycji władze Starostwa Krakowskiego stwierdzają „W chwili obecnej najbliższa przeprawa mostowa jest oddalona od planowanego miejsca realizacji inwestycji o ok. 9 km ( z biegiem nurtu), za pośrednictwem drogi która posiada ograniczenia”. Jest to stwierdzenie gołosłowne bowiem wg. Satelitarnej Mapy Google odległość od LKS Jeziorzany, to jest od miejsca planowanej budowy do przeprawy mostowej na autostradzie w Piekarach wynosi ok. 7,3 km.! Ponadto kto planuje budowę mostu licząc odległość po nurcie rzeki?! Przecież samochody to nie statki i nie pływają! A czy drogi powiatowe w naszej miejscowości nie posiadają ograniczeń? Dlaczego władze Starostwa Krakowskiego we wniosku kierowanym do władz państwowych przemilczają skrupulatnie istnienie autostrady A4 i mostu na autostradzie. Dalej; z Jeziorzan do przeprawy mostowej w Łączanach, odległość drogami publicznymi wynosi ok. 17,7 km, a nie 20 km jak podaje się we wniosku. Z kolei dojazd z miejscowości Kopanka do Krzeszowic, według Satelitarnej Mapy Google wynosi zaledwie 33 minuty przez drogę A4 (autostradę) i DK 79 podczas, gdy przejazd ten drogami powiatowymi z Jeziorzan przez Rączną, Liszki, Cholerzyn, Mników, Frywałd, Nawojowa Góra wynosi już 35 minut, a zatem jest dłuższy bądź porównywalnie tożsamy. Czy zatem w budowie mostu chodzi o to, aby podmioty gospodarcze zlokalizowane w Skawinie nie ponosiły opłat za przejazd autostradą? Jeżeli tak to zadaniem władz państwowych jest rozwiązanie problemu drogich przejazdów przez autostradę A4, co zresztą zapowiadano. Zatem analizując dane zawarte we wniosku o dofinansowanie inwestycji, sposób formułowania i uzasadniania twierdzeń, sprzeczność w ustaleniach należy uznać, że zachodzą uzasadnione podstawy do ponownego sprawdzenia, czy informacje przekazane władzom państwowym są rzetelne. Wymaga to ponownej rzetelnej weryfikacji wniosku czego oczekujemy od Pana Premiera.  
 10. Z uwagi na hierarchię wartości chronionych Konstytucją RP, rozwój gospodarczy oraz biznes korporacji i potentatów handlowych zlokalizowanych w Skawinie w rejonie planowanego mostu nie może być przez władze publiczne stawiany ponad życie i zdrowie mieszkańców oraz ochronę szeroko rozumianego środowiska. Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński obrońca praw człowieka, w swej nauce głosił, że „najważniejszy jest człowiek. Wszystko ma służyć człowiekowi, wszystko ma być na kolanach przed człowiekiem”  (zob. Ks. R. Nęcek „Prymas Praw Człowieka”, Kraków 2013, s. 13-14). Tymczasem odnosimy wrażenie, że to my mieszkańcy mamy służyć inwestycji, a nie inwestycja nam.
 11. Biorąc pod uwagę, że władze publiczne nie informują nas o planowanej inwestycji oraz o jej potencjalnych zagrożeniach, odnosimy wrażenie, że inwestycja ta prowadzona jest w sposób nieprzejrzysty, potajemnie i bez udziału naszej społeczności, z czym nie możemy się zgodzić.

 

Dlatego też z powyższych względów żądamy:

 1. Sprawdzenia czy dane przytoczone przez Powiat Krakowski we wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów są prawdziwe i oparte na rzetelnych materiałach oraz objęcie przez Pana Premiera tego zagadnienia szczególnym nadzorem.
 2. Cofnięcia przydzielonych środków finansowych na budowę przeprawy mostowej
  z powodów wymienionych w pkt 1-11 petycji.
 3. Zaprzestania realizacji planowanej inwestycji ponieważ inwestycja ta zagrażać będzie naszemu życiu i zdrowiu, mieniu, a także ochronie środowiska.
 4. Aby Rada Gminy Liszki zobowiązała Wójta Gminy Liszki do tego, żeby nie podpisywał porozumienia o dofinansowaniu przez gminę Liszki projektowania mostu w ramach realizacji „budowy przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w miejscowości Jeziorzany wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, łączącej gminę Skawina i gminę Liszki”. Nie dostrzegamy zasadności partycypowania przez gminę Liszki tego zadania, albowiem gmina Liszki nie osiągnie z tego tytułu żadnych korzyści. Uważamy, że gmina może wydawać środki na bardziej pilne inwestycje dla mieszkańców.
 5. Transparentności oraz bieżącego informowania mieszkańców gminy Liszki za pośrednictwem strony internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej o stanie planowanej inwestycji.
 6. Podjęcia przez Radę Gminy Liszki inicjatywy przeprowadzenia na terenie gminy Liszki referendum lokalnego, by mieszkańcy gminy Liszki mieli możliwość wypowiedzenia się, czy są za, czy też przeciw budowie mostu w Jeziorzanach.
  Jest to o tyle istotna sprawa ponieważ dotyczy całej naszej wspólnoty.

 

Ponadto wnosimy, aby każdy z Organów, do którego adresowana jest niniejsza petycja rozpatrzył ją w granicach i zakresie należących do swojej właściwości.

Biorąc pod uwagę okres pandemii koronawirusa i zalecenia władz państwowych co do przestrzegania rygoru sanitarnego oraz spowodowane tym utrudnienia informujemy, że pozostałe podpisy mieszkańców sprzeciwiających się budowie mostu, będą w ślad za niniejszą petycją przesyłane w dalszych terminach.

 

Mieszkańcy Rącznej